چه شارژی میخوای ؟
تالیا
چند تومنی؟
چند تا؟
یه
دو تا
سه تا
چهار تا
پنج تا